Taisyklės

„TICKETPRO“ BILIETŲ PLATINIMO INTERNETU TAISYKLĖS

1.         Šios taisyklės (toliau– Taisyklės) taikomos bilietų platinimui ticketpro.lt svetainėje (toliau – Ticketpro arba Platintojas) internetinėje bilietų e-parduotuvėje (toliau– Internetinė kasa). Bilietų kasą administruoja Ticketpro. Šios Taisyklės netaikomos Ticketpro klubui. Registracija Ticketpro klube yra atskira nuo registracijos Internetinėje kasoje ir Ticketpro klubas nesuteikia galimybės įsigyti bilietus. Bilietai gali būti perkami tik per Internetinę kasą

2.         Ticketpro nėra renginių organizatorius. Ticketpro parduoda bilietus renginio organizatoriaus, rėmėjo, atlikėjo ar kito susijusio asmens pavedimu, vardu ir sąskaita. Ticketpro neturi teisės nustatyti ir/arba keisti bilietų kainų ir/arba jų pardavimo sąlygų, todėl, inter alia, nesprendžia dėl vietų (sėdimų vietų) išdėstymo renginiuose, nepriima atgal ir nekeičia bilietų, nekompensuoja sunaikintų, pamestų, pavogtų, sugadintų ir pan. bilietų kainos. Ticketpro neatsako už jokią su renginiu susijusią žalą, taip pat neatlygina renginio metu pamestų ar sugadintų daiktų vertės. Su bilietais susijusias teises ir pareigas nustato ir paskelbia konkretaus renginio organizatorius, o Ticketpro neatsako už tokių teisių ir pareigų turinį, keitimą, vykdymą ir pan. Bet kokios pretenzijos dėl renginio organizavimo, turinio, kokybės, reklamos ir pan. turi būti reiškiamos renginio organizatoriui.

3.         Ticketpro nėra jokių renginių organizatorių, atlikėjų ir dalyvių ar bet kurių kitų asmenų, atsakingų už renginio organizavimą, turinį, informaciją, reklamą ar kokybę, atstovas. Už tai atsako konkretaus renginio organizatorius, kurio duomenys yra skelbiami Ticketpro tinklalapyje (www.ticketpro.lt) ir kurio kontaktinė informacija yra nurodoma ant bilieto(-ų). Bet kokios pretenzijos, susijusios su tokio renginio organizavimu, turi būti reiškiamos tiesiogiai renginio organizatoriui.

4.         Bilietas(-ai) negrąžinamas(-i). Bilietas(-ai) nekeičiamas(-i). Specialiosios pirkėjo (apgyvendinimo, kelionės ir kt.) išlaidos nekompensuojamos. Bilieto(-ų) klastojimas yra nusikalstama veika. Jei bilietas(-ai) sunaikintas(-i), prarastas(-i) ar pavogtas(-i), jo(jų) kaina nekompensuojama. Renginio metu draudžiama naudoti vaizdą ir garsą įrašinėjančią įrangą. Renginio programa, data, laikas ir vieta gali keistis. Įsigyjant bilietą(-us) pirkėjas patvirtina savo leidimą naudoti savo atvaizdą visose garso ir/ arba vaizdo įrašuose iš renginio vietos be jokios finansinės kompensacijos. Renginio metu organizatorius pasilieka teisę tikrinti lankytojų blaivumą. Lengvo (nuo 0.4 promilės), vidutinio ir sunkaus girtumo asmenys į renginį neįleidžiami.

5.         Ticketpro turi teisę vienašališkai riboti vieno asmens įsigyjamų bilietų kiekį ir nutraukti bilietų pirkimo operaciją, jeigu viršijama nustatyta riba. Tokiu atveju ribojamas maksimalus bilietų kiekis, kurį pirkėjas gali įsidėti į Internetinės kasos pirkinių krepšelį.

6.         Ticketpro pateikia pirkėjui bilietą(-us) Internetinėje kasoje po to, kai pirkėjas sumoka už bilietą(-us) pasirinktu mokėjimo būdu: (i) jeigu mokėjimas atliekamas internetinėje bankininkystėje, po to, kai gaunamas užsakymo patvirtinimas, (ii) jeigu mokėjimas atliekamas kreditine mokėjimo kortele, praėjus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms nuo operacijos atlikimo Internetinėje kasoje.

7.         Bilietas(-ai) paštu arba kurjerio pristatomi tik tada, kai bilietas(-ai) įsigytas(-i) Internetinėje kasoje iki renginio pradžios dienos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms. Ticketpro neatsako už vėliau įsigytų bilietų pristatymą laiku.

8.         Paprastai bilietai gali būti pristatomi pašto/kurjerio darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00 val. Jeigu paštui/kurjeriui nepavyksta pristatyti bilieto(-ų) pirkėjui suderintu adresu per 5 darbo dienas, pašto/kurjerio paslaugos laikomos atliktos (pristatymo mokestis negrąžinamas), o pirkėjas gali atsiimti bilietą(-us) Ticketpro pardavimo vietoje(-ose) pagal pirkėjo gyvenamąją vietą ar buveinę. Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja suderinti su pašto/kurjerio paslaugų teikėju bilieto(-ų) pristatymo vietą ir laiką per 5 darbo dienas nuo bilieto(-ų) įsigijimo.

9.         Nurodyti bilieto(-ų) pristatymo terminai yra apytikriai ir Ticketpro neatsako už bilieto(-ų) pristatymo vėlavimą, jeigu tokio vėlavimo priežastys yra pirkėjo pateikta netiksli ar klaidinga informacija ar instrukcijos, trečiųjų asmenų veiksmai ir/arba kitos nuo Ticketpro nepriklausančios aplinkybės. Ticketpro turi teisę sustabdyti bilietų pristatymą, jei pirkėjas nurodo netikslų arba neteisingą adresą arba jei pirkėjas yra nerastas. Jeigu pirkėjas iki nustatyto termino negauna bilieto(-ų), jis privalo susisiekti su Ticketpro raštu per 10 dienų, siunčiant elektroninio pašto adresu info@ticketpro.lt.

10.      Bilietas(-ai) turi būti laikomi saugioje vietoje. Tiesioginiai saulės spinduliai ir karštis gali pažeisti bilietą(-us).

11.      Ticketpro neprivalo priimti atgal bilieto(-ų) ar kompensuoti bilieto(-ų) kainos, jeigu atitinkamas renginys yra atšaukiamas, perkeliamas ar pakeičiama renginio vieta. Bilietą(-us) turi priimti atgal ar bilieto(-ų) kainą kompensuoti atitinkamo renginio organizatorius, jeigu biliete(-uose) nenurodyta kitaip.

12.      Ticketpro neatsako už Ticketpro tinklalapyje forumo dalyvių paskelbtus duomenis, komentarus ar bet kokią kitą informaciją.

13.      Ticketpro tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į bet kurios pasaulio šalies tinklalapius ir/arba internetines svetaines. Kadangi Ticketpro nekontroliuoja šių tinklalapių ir/arba internetinių svetainių ir jose skelbiamos informacijos, Ticketpro neatsako už pateiktos informacijos tikslumą, aktualumą bei turinį.

14.      Bet koks Ticketpro tinklalapio, jo turinio ar informacijos naudojimas neteisėtai veiklai, inter alia naudojimas bilietų pardavimo ir perpardavimo, reklamos ar verslo tikslais, ar siekiant kitokios naudos, taip pat tarpininkavimas įsigyjant bilietus, be Ticketpro išankstinio rašytinio sutikimo yra draudžiamas. Už šio įsipareigojimo pažeidimą pirkėjas moka Platintojui 10 000 (dešimties tūkstančių) litų baudą, kuri, šalių susitarimu, yra laikoma minimaliais Platintojo nuostoliais.

15.      Pirkėjas negali jokiu būdu trukdyti Internetinės kasos veiklai ir naudoti jokių Ticketpro Internetinės kasos funkcinių priemonių ir/arba techninių sprendimų. Draudžiamas bet koks Internetinės kasos naudojimo stebėjimas, skaičiavimai ir/arba bet kokių gautų duomenų (įskaitant tinklalapio turinio) kopijavimas, dauginimas, keitimas, naudojimas ir skelbimas bet kokiais tikslais. Dėl šios priežasties draudžiama bet kokia veikla, kuri gali stabdyti Internetinės kasos ir Ticketpro tinklalapio darbą arba bet koks jų funkcionavimo trukdymas. Ticketpro pasilieka teisę bet kuriam šią nuostatą pažeidusiam pirkėjui už sutarties sąlygų nesilaikymą skirti baudą iki 10 000 (dešimties tūkstančių) litų. Už šio įsipareigojimo pažeidimą pirkėjas moka Platintojui 10 000 (dešimties tūkstančių) litų baudą, kuri, šalių susitarimu, yra laikoma minimaliais Platintojo nuostoliais.

16.      Internetinės kasos paslaugų naudojimo sąlygų pažeidimo atveju Ticketpro turi teisę vienašališkai uždrausti prieigą prie Internetinės kasos ir/arba sustabdyti bet kokią to asmens atliekamą bilietų pirkimo operaciją.

17.      Atlikdamas bet kokį veiksmą Internetinėje kasoje, Pirkėjas patvirtina Platintojui, kad: (i) jis (ji) yra ne jaunesnis kaip 14 metų (jei pirkėjas yra fizinis asmuo); (ii) pirkėjas yra juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus teisėtai veikti jo vardu ir prisiimti įsipareigojimus (jei pirkėjas yra juridinis asmuo); (iii) tinkamai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir ir Privatumo politika ir sutinka su jos sąlygomis.

18.      Pirkėjas patvirtina, kad visus asmens duomenis Platintojui pateikė savanoriškai. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas bei naudotojo vardas) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, pirkėjų aptarnavimo ir registravimo įsigyjant bilietus į renginius, nuolaidų suteikimo tikslais. Pirkėjas patvirtina, jog Ticketpro supažindino jį, kaip duomenų subjektą, su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Pirkėjas sutinka, kad Ticketpro tvarkytų jo duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas sutinka gauti Ticketpro informacinius laiškus nurodytu elektroninio pašto adresu.

19.      Bilietų įsigijimas specialia kaina negarantuoja patekimo į renginį. Asmuo, pateikęs specialia kaina įsigytą bilietą, turi teisę patekti į renginį organizatoriaus nustatytomis sąlygomis, kurias tikrina renginio vietoje organizatoriaus paskirti asmenys.

20.      Nei Ticketpro, nei organizatorius neprivalo patikrinti, ar bilietą pateikęs asmuo yra tas pats asmuo, kuris įsigijo bilietą, ir neatsako už jokią su tuo susijusią žalą. Kai pirkėjas patenka į renginį pirkėjo atspausdinto bilieto pagrindu, laikoma, kad pirkėjas patenka į renginio vietą tada, kai pateikia organizatoriui nuskaityti spausdintą bilietą pirmą kartą.

21.      Ticketpro neturi galimybės matyti mokėjimo kortelių informacijos, susijusios su pirkėjų atliekamomis mokėjimo operacijomis. Mokėjimams atlikti pirkėjai nukreipiami į saugią bankų mokėjimų kortelių centro aplinką. Mokėjimo operacijos metu kortelės savininkas įveda duomenis į mokėjimų kortelių centro serveryje esančią duomenų bazę ir bet kokie duomenys, susiję su mokėjimo operacija, įrašomi į mokėjimo kortelių centro serverio atmintį. Ticketpro neatsako už mokėjimo kortelių duomenų netikslumą ar neteisingumą. Siekdama užkirsti kelią sukčiavimui, Ticketpro gali stebėti pirkėjų IP adresus, kad pastebėtų užsakymus iš to paties IP adreso naudojant skirtingas mokėjimo korteles ar nurodant skirtingus gavėjus. Įtarus neteisėtą veiklą, Ticketpro nedelsiant informuoja atitinkamą banką.

22.      Įtarus neteisėtą veiklą, bankas turi teisę sustabdyti mokėjimo operaciją, kol pasibaigs tyrimas, arba ją atšaukti. Tokiu atveju bankas apie tyrimą praneša Ticketpro, ir Ticketpro negali perduoti bilieto(-ų) pirkėjui, kol tyrimas bus baigtas.

23.      Kai reikia kortelės duomenų, naudojamos SSL, „MasterCard Secure Code“ ir „Verified by Visa“ sistemos.

24.      Pirkėjas privalo saugoti naudotojo vardą ir slaptažodį, suteiktus Internetinės kasos naudojimo tikslais, taip, kad jų nesužinotų bet kokie tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos pirkėjas tinkamai įgalioja naudotis Internetine kasa jo vardu.

25.      Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Ticketpro elektroniniu paštu apie bet kokius duomenis ar aplinkybes, pasikeitusius po to, kai pirkėjas pirmą kartą užsiregistravo kaip Internetinės kasos naudotojas.

26.      Taisyklės įsigalioja pirkėjui jas patvirtinus ir galioja tol, kol pirkėją ir Ticketpro sieja bet kokie teisiniai santykiai, numatyti šiose Taisyklėse. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių laikymosi per 14 dienų nuo jų patvirtinimo su sąlyga, jog yra įvykdęs visus šiomis Taisyklėmis prisiimtus įsipareigojimus.

27.      Ticketpro turi teisę Taisykles keisti vienašališkai, paskelbdamas apie tai Ticketpro tinklapyje. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Ticketpro tinklalapyje dienos.

28.      Bet kokie ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme taikant Lietuvos Respublikos teisę.

Shopping Cart